PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
‘’SVAKA ŠOLJICA KRIJE JEDNU PRIČU’’

 

 1. Organizator Nagradnog konkursa je kompanija ATLANTIC GRAND D.O.O BIJELJINA
  76318 Glavičice 69, Bijeljina (u daljem tekstu Organizator).
 2. Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom: SVAKA ŠOLJICA KRIJE JEDNU PRIČU (u daljem tekstu: Konkurs).
 3. Nagradni konkurs se organizuje za područje Bosne i Hercegovine
 4. Nagradni konkurs se organizuje u periodu od 05.08.2020. godine do 21.8.2020. (u daljem tekstu: Trajanje), uključujući i ove datume.
 5. Na Konkursu mogu učestvovati isključivo punoletna fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Učesnici). Iz učešća na Konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, deca i supružnici zaposlenih kod Organizatora, kao i njihovi bliski srodnici.
 6. Pravo učešća u konkursu imaju svi koji u periodu trajanja konkursa, odnosno do 21.08.2020. godine u 12 h prijave svoju inspirativnu kafenu priču. U osnovi priče je kafa koja služi kao pokretač radnje.

 

Prijava priče se podnosi popunjavanjem kontakt forme na veb sajtu https://svismomiizistogfilma.com/grandkafa   a koju čine: Ime i Prezime autora priče, grad, adresa autora priče, e-mail adresa autora priče kao i broj mobilnog telefona. Obavezni elemenat prijave je teksualna priča od maksimalno 600 karaktera , a opcioni (i poželjni) elementi prijave su fotografija u formatu .jpeg ili .png.

Dostupnost veb sajta:

Organizator će 01.08.2019. godine pustiti u rad veb sajt  https://svismomiizistogfilma.com/grandkafa

 

 1. Učesnici koji ne pošalju svoje podatke u skladu sa pravilima iz tačke 6, biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu. Isto će se postupiti i prema onim Učesnicima koji su dali netačne podatke, odnosno ova lica gube pravo na dodelu nagrade u slučaju da je osvoje.

 

Lica koja su dala netačne, ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

 

 1. Izbor najboljih 26 priča uradiće žiri u satavu:
 • Nina Cvetković, Senior brend menadžer za razvoj brenda
 • Srđan Dabić, Junior brend menadžer za izgradnju brenda
 • Ivana Mijatović, Digital marketing specijalista

 

Organizator nagrađuje dvadeset šest priča koje po kriterijumu originalnosti i kreativnosti žiri oceni kao najbolje.  Sve nagrade su podjednake, odnosno ne postoje glavne i utešne nagrade.

 

 1. Organizator zadržava pravo da iz Konkursa isključi one priče i fotografije koje su protivne zakonskim propisima, javnom moralu ili na drugi način narušavaju privatnost i pristojnost ili štete ugledu i časti Organizatora ili Brenda.
 2. Učesnici mogu početi sa postavljanjem priča na veb sajt https://svismomiizistogfilma.com/grandkafa od dana 05.08.2020. godine, i mogu to raditi sve do 21.8.2020. u 12 časova (u daljem tekstu: Vreme prijavljivanja). Priče će na sajtu biti objavljene i vidljive nakon odobrenja administratora.
 3. Grand Prom će na veb sajtu https://svismomiizistogfilma.com/grandkafa, objaviti imena pobednika najkasnije 25.08.2020. godine.
 4. Nagradu za pobednike konkursa čini promotivni paket koji sadrži 1kg Grand kafe Gold I promotivne proizvode sa obeležjem 26. Sarajevo Film Festivala.

Dobitnici nagrada nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

 1. Pobednika proglašava Organizator.
 2. Dobitnike nagrada će Organizator kontaktirati na telefon ostavljen u prijavi kako bi se dogovorili oko načina preuzimanja nagrada. Ukoliko Organizator u roku od mesec dana, od dana proglašenja pobednika, ne uspe da stupi u kontakt sa dobitnicima oni gube pravo na nagradu.

 

 1. Organizator garantuje da će podacima učesnika rukovati u svemu u skladu sa odredbama važećih propisa.
 2. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene pravila ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na korporativnom sajtu, a najkasnije 24h pre stupanja izmena na snagu.
 3. Organizator stiče imovinska autorska prava na sve pristigle fotografije/tekst i može ih koristiti u bilo koje svrhe, bez daljeg pitanja, ili odobrenja od strane učesnika, ili njegovog zakonskog zastupnika. Svi učesnici pristaju da se njihove fotografije/video/tekst koriste dalje u promociji brenda Grand kafa. Učesnik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljenu fotografiju/tekst. Učesnik mora imati pristanak svake osobe na postavljenoj fotografiji za prijavu na ovaj Konkurs i korišćenje u skladu s ovim Pravilima. Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/tekstom u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio fotografiju/ tekst. Učestvujući u Konkursu Učesnik kao autor fotografije/teksta bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korišćenja u promotivne svrhe branda Grand kafa, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik Konkursa. Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava iskorišćavanja iz ovog člana to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom fotografije//teksta na Konkurs, Učesnik osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja fotografije/videa/teksta u bilo kom obliku i isključivo za internu upotrebu i promociju brenda organizatora.
 4. Učesnik, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima.
 5. Ova pravila će se objaviti javno na veb sajtu https://svismomiizistogfilma.com/grandkafa