PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA ˝POSTANI DIJELOM NAJVEĆEG SRCA SARAJEVA˝

 

OPŠTE ODREDBE

Ovim se dokumentom određuju pravila i uslovi učestvovanja u kreativnom kokursu “Postani dijelom najvećeg srca Sarajeva” (u nastavku: kreativni konkurs) koji organizuje Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, Republika Hrvatska(u nastavku: organizator).

Kreativni konkurs se organizuje u svrhu promocije Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktuelnostima. Organizatora (npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, konkursima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informisanja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…).

Kreativni konkurs traje od 5. avgusta do 18. avgusta 2019. godine , a održavat će se putem web stranice http://www.svismomiizistogfilma.com/.

Svaka osoba može jednom učestvovati u kreativnom konkursu, tj. samo s jednom fotografijom.

 

USLOVI UČESTVOVANJA

U kreativnom konkursu mogu učestvovati punoljetne osobe državljani Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a prihvataju ova Pravila kreativnog konkursa.

Da bi učestvovali u kreativnom konkursu, učesnici moraju putem forme na webu ispuniti zadatak upload-ati fotografiju koja kao obavezan element sadrži simbol srca i ispunjava druge zadate kriterije iz ovih Pravila i odgovarajućih uputa na web stranici nu temu i smjernice navedene u rubrici „Uputa“ na web stranici  http://www.svismomiizistogfilma.com/, te ispuniti kontakt formu (ime i prezime, kontakt te lokacija) u rubrici ‘ Kako učestvovati’.

Najkreativnije fotografije koje zadovoljavaju propisanu formu biti će odabrane i uvrštene u finalni foto mozaik, te će na taj način učesnici čije su fotografije odabrane, postati dijelom mozaika „Najveće Srce u Sarajevu“, koji će svečano biti otkriven u Sarajevu 18. avgusta 2019. godine na Sarajevo film festivalu, izložen na istome te uručen gradu Sarajevu..

Organizator zadržava pravo ne objaviti  neprimjereni ili uvrjedljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje učestvovanje u kreativnom konkursu. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik koristi tuđi materijal, Organizator ima pravo onemogućiti mu učestvovanje u kreativnom konkursu.

Svaki učesnik kreativnog konkursa svojim učestvovanjem prenosi na organizatora prava vlasništva i korištenja uploudovanih fotografija i njihovog sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvata prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u cijelosti ili po pojedinim dijelovima, kao i pravo kompiliranja fotografija ili njihovih dijelova u jedinstven foto mozaik u organizaciji Organizatora, sve u svrhu definisanu ovim pravilima te u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora.

Moguće troškove učestvovanja (pristup internetu, snimanje fotografija itd.) snose učesnici kreativnog konkursa.

Smatra se da svaki učesnik učestvovanjem (upload-om fotografije) potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

Učesnik potvrđuje i garantuje:

 • Da je u registracijsku formu stavio svoje podatke, da su podaci tačni, istiniti i ažurirani.
 • Da neće koristiti ovaj konkurs niti aplicirati u foto uradak i na web stranicu za prijavu sadržaja, poruka i prikaze koje povrjeđuju prava i interese drugih osoba ili su diskriminirajuće po bilo kojoj osnovi, koje su u suprotnosti sa zakonima i pravilima pravnog poretka, kojima se narušava javni red i mir, odnosno koje su uvrjedljive i protive se pravilima morala
 • Da neće koristiti niti objavljivati tuđe materijale ili snimke.
 • Učesnik je dužan voditi računa i odgovoran je da se na fotografiji koju on snimi ne nalaze druge osobe odnosno ako su prisutne druge osobe da ima njihovu saglasnost za snimanje, i korištenje fotografije s njegovim likom u ovom nagradnom konkursu i za sva prava identična onima koja organizator stiče od učesnika. Ako se na fotografiji nalazi maloljetna osoba, učesnik je odgovoran da ista ima potrebnu saglasnost roditelja ili osobe koja je po zakonu obavezna starati se o njemu u smislu ove alineje.
 • Nakon uploudovanja fotografije, učesnik preuzima svu odgovornost za daljnje dijeljenje i korištenje istog kao i da je pročitao i prihvatio ova Pravila.

 

SIGURNOST OBRADE PODATAKA

Atlantic grupa d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice i organizator kreativnog konkursa putem http://www.svismomiizistogfilma.com/  je  voditelj obrade Vaših ličnih podataka.

Učestvovanjem u ovom konkursu, učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ako njihova fotografija postane dio kompiliranog foto mozaika u organizaciji organizatora, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku, uploudovanu fotografiju s kojom je učestvovao u nagradnom konkursu, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, foto mozaika, objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, isti će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Foto mozaik s fotografijama uploudovanim od strane dobitnika držimo objavljenu na navedenim kanalima u periodu koje je potrebno za promovisanje naših aktivnosti, proizvoda i usluga. Uz navedeno, odabranu videosnimku čuvamo za interne marketinške potrebe analize i unapređenje poslovanja, odnosno, za potrebe ostvarivanja i odbrane mogućih pravnih zahtjeva.

Organizator, kao voditelj zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika konkursa i dobitnika isključivo u svrhu provođenja konkursa i u promotivne svrhe Organizatora za koje je ovaj konkurs organizovan, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korištenje danih obveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovan pristup učesniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korištenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih podataka.

Lični podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora (www.atlanticgrupa.com).

 

ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima odgovornost za:

– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova kreativnog konkursa od strane učesnika u kreativnom konkursu ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učestvovanja u kreativnom konkursu

– (ne) funkcionisanje web stranice svismomiizistogfilma.com, bez obzira na razloge (ne)funkcionisanja,

– (ne)tačnost podataka koje pošalju učesnici u kreativnom konkursu.

Organizator će diskvalifikovati učesnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe lične podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi ili se na fotografiji nalazi maloljetna osoba koja nema potrebnu saglasnost u skladu sa ovim pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog konkursa.

Organizator se obavezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima (više pogledajte pod odjeljak Sigurnost obrade podataka i Vaša prava).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Učesnici kreativnog konkursa odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa učestvovanjem u kreativnom konkursu (npr. u vezi s troškovima učestvovanja, onemogućivanjem učestvovanja u kreativnom konkursu u skladu s uslovima učestvovanja).

U svrhu obavještavanja o toku konkursa, učesnik konkursa dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr.  elektronska pošta, obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Instagram i drugo.

Sve pritužbe i reklamacije učesnika konkursa rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obavezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti učesnika konkursa. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uslova učestvovanja u kreativnom konkursu. O svim promjenama i novostima organizator će učesnike obavijestiti na web i Facebook stranici Atlantic Grupe d.d.

Kreativni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 

Učesnik konkursa samom svojom prijavom na konkurs potvrđuje da je saglasan/ saglasna s Pravilima kreativnog konkursa ˝POSTANI DIJELOM NAJVEĆEG SRCA SARAJEVA˝ te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, kao i da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih ličnih podataka i postupanjem s istima i da isto prihvaća.

PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA ˝POSTANI DIJELOM NAJVEĆEG SRCA SARAJEVA˝

 

OPŠTE ODREDBE

Ovim se dokumentom određuju pravila i uslovi učestvovanja u kreativnom kokursu “Postani dijelom najvećeg srca Sarajeva” (u nastavku: kreativni konkurs) koji organizuje Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, Republika Hrvatska(u nastavku: organizator).

Kreativni konkurs se organizuje u svrhu promocije Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktuelnostima. Organizatora (npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, konkursima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informisanja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…).

Kreativni konkurs traje od 5. avgusta do 18. avgusta 2019. godine , a održavat će se putem web stranice http://www.svismomiizistogfilma.com/.

Svaka osoba može jednom učestvovati u kreativnom konkursu, tj. samo s jednom fotografijom.

 

USLOVI UČESTVOVANJA

U kreativnom konkursu mogu učestvovati punoljetne osobe državljani Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a prihvataju ova Pravila kreativnog konkursa.

Da bi učestvovali u kreativnom konkursu, učesnici moraju putem forme na webu ispuniti zadatak upload-ati fotografiju koja kao obavezan element sadrži simbol srca i ispunjava druge zadate kriterije iz ovih Pravila i odgovarajućih uputa na web stranici nu temu i smjernice navedene u rubrici „Uputa“ na web stranici  http://www.svismomiizistogfilma.com/, te ispuniti kontakt formu (ime i prezime, kontakt te lokacija) u rubrici ‘ Kako učestvovati’.

Najkreativnije fotografije koje zadovoljavaju propisanu formu biti će odabrane i uvrštene u finalni foto mozaik, te će na taj način učesnici čije su fotografije odabrane, postati dijelom mozaika „Najveće Srce u Sarajevu“, koji će svečano biti otkriven u Sarajevu 18. avgusta 2019. godine na Sarajevo film festivalu, izložen na istome te uručen gradu Sarajevu..

Organizator zadržava pravo ne objaviti  neprimjereni ili uvrjedljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje učestvovanje u kreativnom konkursu. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik koristi tuđi materijal, Organizator ima pravo onemogućiti mu učestvovanje u kreativnom konkursu.

Svaki učesnik kreativnog konkursa svojim učestvovanjem prenosi na organizatora prava vlasništva i korištenja uploudovanih fotografija i njihovog sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvata prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u cijelosti ili po pojedinim dijelovima, kao i pravo kompiliranja fotografija ili njihovih dijelova u jedinstven foto mozaik u organizaciji Organizatora, sve u svrhu definisanu ovim pravilima te u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora.

Moguće troškove učestvovanja (pristup internetu, snimanje fotografija itd.) snose učesnici kreativnog konkursa.

Smatra se da svaki učesnik učestvovanjem (upload-om fotografije) potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

Učesnik potvrđuje i garantuje:

 • Da je u registracijsku formu stavio svoje podatke, da su podaci tačni, istiniti i ažurirani.
 • Da neće koristiti ovaj konkurs niti aplicirati u foto uradak i na web stranicu za prijavu sadržaja, poruka i prikaze koje povrjeđuju prava i interese drugih osoba ili su diskriminirajuće po bilo kojoj osnovi, koje su u suprotnosti sa zakonima i pravilima pravnog poretka, kojima se narušava javni red i mir, odnosno koje su uvrjedljive i protive se pravilima morala
 • Da neće koristiti niti objavljivati tuđe materijale ili snimke.
 • Učesnik je dužan voditi računa i odgovoran je da se na fotografiji koju on snimi ne nalaze druge osobe odnosno ako su prisutne druge osobe da ima njihovu saglasnost za snimanje, i korištenje fotografije s njegovim likom u ovom nagradnom konkursu i za sva prava identična onima koja organizator stiče od učesnika. Ako se na fotografiji nalazi maloljetna osoba, učesnik je odgovoran da ista ima potrebnu saglasnost roditelja ili osobe koja je po zakonu obavezna starati se o njemu u smislu ove alineje.
 • Nakon uploudovanja fotografije, učesnik preuzima svu odgovornost za daljnje dijeljenje i korištenje istog kao i da je pročitao i prihvatio ova Pravila.

 

SIGURNOST OBRADE PODATAKA

Atlantic grupa d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice i organizator kreativnog konkursa putem http://www.svismomiizistogfilma.com/  je  voditelj obrade Vaših ličnih podataka.

Učestvovanjem u ovom konkursu, učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ako njihova fotografija postane dio kompiliranog foto mozaika u organizaciji organizatora, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku, uploudovanu fotografiju s kojom je učestvovao u nagradnom konkursu, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, foto mozaika, objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, isti će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Foto mozaik s fotografijama uploudovanim od strane dobitnika držimo objavljenu na navedenim kanalima u periodu koje je potrebno za promovisanje naših aktivnosti, proizvoda i usluga. Uz navedeno, odabranu videosnimku čuvamo za interne marketinške potrebe analize i unapređenje poslovanja, odnosno, za potrebe ostvarivanja i odbrane mogućih pravnih zahtjeva.

Organizator, kao voditelj zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika konkursa i dobitnika isključivo u svrhu provođenja konkursa i u promotivne svrhe Organizatora za koje je ovaj konkurs organizovan, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korištenje danih obveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovan pristup učesniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korištenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih podataka.

Lični podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora (www.atlanticgrupa.com).

 

ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima odgovornost za:

– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova kreativnog konkursa od strane učesnika u kreativnom konkursu ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učestvovanja u kreativnom konkursu

– (ne) funkcionisanje web stranice svismomiizistogfilma.com, bez obzira na razloge (ne)funkcionisanja,

– (ne)tačnost podataka koje pošalju učesnici u kreativnom konkursu.

Organizator će diskvalifikovati učesnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe lične podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi ili se na fotografiji nalazi maloljetna osoba koja nema potrebnu saglasnost u skladu sa ovim pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog konkursa.

Organizator se obavezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima (više pogledajte pod odjeljak Sigurnost obrade podataka i Vaša prava).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Učesnici kreativnog konkursa odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa učestvovanjem u kreativnom konkursu (npr. u vezi s troškovima učestvovanja, onemogućivanjem učestvovanja u kreativnom konkursu u skladu s uslovima učestvovanja).

U svrhu obavještavanja o toku konkursa, učesnik konkursa dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr.  elektronska pošta, obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Instagram i drugo.

Sve pritužbe i reklamacije učesnika konkursa rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obavezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti učesnika konkursa. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uslova učestvovanja u kreativnom konkursu. O svim promjenama i novostima organizator će učesnike obavijestiti na web i Facebook stranici Atlantic Grupe d.d.

Kreativni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 

Učesnik konkursa samom svojom prijavom na konkurs potvrđuje da je saglasan/ saglasna s Pravilima kreativnog konkursa ˝POSTANI DIJELOM NAJVEĆEG SRCA SARAJEVA˝ te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, kao i da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih ličnih podataka i postupanjem s istima i da isto prihvaća.

PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA ˝POSTANI DIJELOM NAJVEĆEG SRCA SARAJEVA˝

 

OPŠTE ODREDBE

Ovim se dokumentom određuju pravila i uslovi učestvovanja u kreativnom kokursu “Postani dijelom najvećeg srca Sarajeva” (u nastavku: kreativni konkurs) koji organizuje Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, Republika Hrvatska(u nastavku: organizator).

Kreativni konkurs se organizuje u svrhu promocije Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktuelnostima. Organizatora (npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, konkursima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informisanja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…).

Kreativni konkurs traje od 5. avgusta do 18. avgusta 2019. godine , a održavat će se putem web stranice http://www.svismomiizistogfilma.com/.

Svaka osoba može jednom učestvovati u kreativnom konkursu, tj. samo s jednom fotografijom.

 

USLOVI UČESTVOVANJA

U kreativnom konkursu mogu učestvovati punoljetne osobe državljani Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a prihvataju ova Pravila kreativnog konkursa.

Da bi učestvovali u kreativnom konkursu, učesnici moraju putem forme na webu ispuniti zadatak upload-ati fotografiju koja kao obavezan element sadrži simbol srca i ispunjava druge zadate kriterije iz ovih Pravila i odgovarajućih uputa na web stranici nu temu i smjernice navedene u rubrici „Uputa“ na web stranici  http://www.svismomiizistogfilma.com/, te ispuniti kontakt formu (ime i prezime, kontakt te lokacija) u rubrici ‘ Kako učestvovati’.

Najkreativnije fotografije koje zadovoljavaju propisanu formu biti će odabrane i uvrštene u finalni foto mozaik, te će na taj način učesnici čije su fotografije odabrane, postati dijelom mozaika „Najveće Srce u Sarajevu“, koji će svečano biti otkriven u Sarajevu 18. avgusta 2019. godine na Sarajevo film festivalu, izložen na istome te uručen gradu Sarajevu..

Organizator zadržava pravo ne objaviti  neprimjereni ili uvrjedljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje učestvovanje u kreativnom konkursu. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik koristi tuđi materijal, Organizator ima pravo onemogućiti mu učestvovanje u kreativnom konkursu.

Svaki učesnik kreativnog konkursa svojim učestvovanjem prenosi na organizatora prava vlasništva i korištenja uploudovanih fotografija i njihovog sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvata prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u cijelosti ili po pojedinim dijelovima, kao i pravo kompiliranja fotografija ili njihovih dijelova u jedinstven foto mozaik u organizaciji Organizatora, sve u svrhu definisanu ovim pravilima te u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora.

Moguće troškove učestvovanja (pristup internetu, snimanje fotografija itd.) snose učesnici kreativnog konkursa.

Smatra se da svaki učesnik učestvovanjem (upload-om fotografije) potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

Učesnik potvrđuje i garantuje:

 • Da je u registracijsku formu stavio svoje podatke, da su podaci tačni, istiniti i ažurirani.
 • Da neće koristiti ovaj konkurs niti aplicirati u foto uradak i na web stranicu za prijavu sadržaja, poruka i prikaze koje povrjeđuju prava i interese drugih osoba ili su diskriminirajuće po bilo kojoj osnovi, koje su u suprotnosti sa zakonima i pravilima pravnog poretka, kojima se narušava javni red i mir, odnosno koje su uvrjedljive i protive se pravilima morala
 • Da neće koristiti niti objavljivati tuđe materijale ili snimke.
 • Učesnik je dužan voditi računa i odgovoran je da se na fotografiji koju on snimi ne nalaze druge osobe odnosno ako su prisutne druge osobe da ima njihovu saglasnost za snimanje, i korištenje fotografije s njegovim likom u ovom nagradnom konkursu i za sva prava identična onima koja organizator stiče od učesnika. Ako se na fotografiji nalazi maloljetna osoba, učesnik je odgovoran da ista ima potrebnu saglasnost roditelja ili osobe koja je po zakonu obavezna starati se o njemu u smislu ove alineje.
 • Nakon uploudovanja fotografije, učesnik preuzima svu odgovornost za daljnje dijeljenje i korištenje istog kao i da je pročitao i prihvatio ova Pravila.

 

SIGURNOST OBRADE PODATAKA

Atlantic grupa d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice i organizator kreativnog konkursa putem http://www.svismomiizistogfilma.com/  je  voditelj obrade Vaših ličnih podataka.

Učestvovanjem u ovom konkursu, učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ako njihova fotografija postane dio kompiliranog foto mozaika u organizaciji organizatora, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku, uploudovanu fotografiju s kojom je učestvovao u nagradnom konkursu, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, foto mozaika, objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, isti će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Foto mozaik s fotografijama uploudovanim od strane dobitnika držimo objavljenu na navedenim kanalima u periodu koje je potrebno za promovisanje naših aktivnosti, proizvoda i usluga. Uz navedeno, odabranu videosnimku čuvamo za interne marketinške potrebe analize i unapređenje poslovanja, odnosno, za potrebe ostvarivanja i odbrane mogućih pravnih zahtjeva.

Organizator, kao voditelj zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika konkursa i dobitnika isključivo u svrhu provođenja konkursa i u promotivne svrhe Organizatora za koje je ovaj konkurs organizovan, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korištenje danih obveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovan pristup učesniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korištenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih podataka.

Lični podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora (www.atlanticgrupa.com).

 

ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima odgovornost za:

– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova kreativnog konkursa od strane učesnika u kreativnom konkursu ili trećih osoba,

– neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učestvovanja u kreativnom konkursu

– (ne) funkcionisanje web stranice svismomiizistogfilma.com, bez obzira na razloge (ne)funkcionisanja,

– (ne)tačnost podataka koje pošalju učesnici u kreativnom konkursu.

Organizator će diskvalifikovati učesnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe lične podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi ili se na fotografiji nalazi maloljetna osoba koja nema potrebnu saglasnost u skladu sa ovim pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog konkursa.

Organizator se obavezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima (više pogledajte pod odjeljak Sigurnost obrade podataka i Vaša prava).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Učesnici kreativnog konkursa odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa učestvovanjem u kreativnom konkursu (npr. u vezi s troškovima učestvovanja, onemogućivanjem učestvovanja u kreativnom konkursu u skladu s uslovima učestvovanja).

U svrhu obavještavanja o toku konkursa, učesnik konkursa dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr.  elektronska pošta, obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Instagram i drugo.

Sve pritužbe i reklamacije učesnika konkursa rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obavezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti učesnika konkursa. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uslova učestvovanja u kreativnom konkursu. O svim promjenama i novostima organizator će učesnike obavijestiti na web i Facebook stranici Atlantic Grupe d.d.

Kreativni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

 

Učesnik konkursa samom svojom prijavom na konkurs potvrđuje da je saglasan/ saglasna s Pravilima kreativnog konkursa ˝POSTANI DIJELOM NAJVEĆEG SRCA SARAJEVA˝ te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, kao i da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih ličnih podataka i postupanjem s istima i da isto prihvaća.